Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie w 2021 r. realizował resortowy programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługi asystenckie realizowane były przez dwóch asystentów i były nieodpłatnie świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt realizacji usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r. wyniósł 54 943,79 zł i w całości pochodził ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W 2021 r. usługi asystenta jako formy pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym świadczone były dla niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta tj.:

  • 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji lub edukacji,
  • 8 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
  • 1 osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

W ramach realizacji resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego, MOPS w Głownie w ramach postępowania ofertowego wyłonił dwóch asystentów, z którymi zostały podpisane umowy zlecenia na realizację usługi.

Do końca lipca 2021 r. wpłynęło do MOPS w Głownie 9 kart zgłoszeń do Programu. Wszystkie zgłoszone osoby zostały objęte wsparciem asystenta.

Obecnie usługi asystenta jako formy pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym są świadczone dla:

Gmina Miasta Głowno przystąpiła do realizacji resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Program jest w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 113.832,00 zł.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym:

Informacja o naborze wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r.

W dniu 3.12.2020 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r. realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Miasta Głowno aplikuje o środki finansowe na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej m.in. dla dzieci do 16 roku życia, osób z orzeczeniem o umiarkowanym oraz znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym: