W ramach realizacji resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego, MOPS w Głownie w ramach postępowania ofertowego wyłonił dwóch asystentów, z którymi zostały podpisane umowy zlecenia na realizację usługi.

Do końca lipca 2021 r. wpłynęło do MOPS w Głownie 9 kart zgłoszeń do Programu. Wszystkie zgłoszone osoby zostały objęte wsparciem asystenta.

Obecnie usługi asystenta jako formy pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym są świadczone dla:

  • 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji lub edukacji,

  • 6 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

  • 1 osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Założeniem docelowym jest wsparcie łącznie 12 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Głowno.

Dokumenty do pobrania: