Informacja

Łódzki Oddział Okręgowy PCK informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogram 2023, będzie wydawana w Ochotniczej Straży Pożarnej Głownie w dniach 08 - 09 lipca 2024 roku.

Godziny dystrybucji 9:00 14:00, przerwa 11:00- 11:20.

Żywność wydawana będzie na podstawie skierowania wydanego przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i okazaniu dowodu osobistego. Osoby odbierające paczkę żywnościową w czyimś imieniu powinny okazać swój dowód osobisty i upoważnienie podpisane przez osobę uprawnioną do odbioru żywności. .

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, iż osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w formie produktów żywnościowych w ramach programu POPŻ, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych. Produkty żywnościowe będą wydawane w siedzibie OSP w Głownie przy ul. Złotej 1, przez Łódzki Okręgowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE
INFORMUJE, ŻE

W DNIU 5.01.2024r. tj. PIĄTEK

OŚRODEK BĘDZIE NIECZYNNY.

Informacja

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE INFORMUJE, ŻE W DNIU
10.11.2023r. tj. PIĄTEK
OŚRODEK BĘDZIE NIECZYNNY

Informacja

Łódzki Oddział Okręgowy PCK informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS, będzie wydawana w Ochotniczej Straży Pożarnej Głownie w dniach 10 - 11 lipca 2023 roku.

Godziny dystrybucji 9:00 14:00, przerwa 11:00- 11:20.

Żywność wydawana będzie na podstawie skierowania wydanego przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i okazaniu dowodu osobistego. Osoby odbierające paczkę żywnościową w czyimś imieniu powinny okazać swój dowód osobisty i upoważnienie podpisane przez osobę uprawnioną do odbioru żywności.

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, iż osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w formie produktów żywnościowych w ramach programu POPŻ, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych. Produkty żywnościowe będą wydawane w siedzibie OSP w Głownie przy ul. Złotej 1, przez Łódzki Okręgowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, że

w dniu 23.12.2022 r. tj. piątek

przyjęcia interesantów do godziny 13:30

Na podstawie ustawy z 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz.U. z 2022, poz.2127. z późn. zm.) wypłaca się dodatek elektryczny.

 
Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o

System miniPortal

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, że do obsługi komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będzie wykorzystywany system miniPortal. Jest to podstawowe narzędzie, umożliwiające Państwu składanie ofert elektronicznie. Wszystkie informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane na tej platformie. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Miniportal oparty jest na efektywnym wykorzystaniu narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług ePUAP. Wykonawcy składający oferty za pośrednictwem ePUAP muszą posiadać konto na ePUAP. Miniportal dostępny jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 z późn. zm.) informujemy, że istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego, przez osoby, które zamieszkują pod tym samym adresem, w odrębnych lokalach i posiadają oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania.

Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.
Należy mieć jednak na uwadze, że w tym przypadku możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania.
Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych przyczyn, jak np. ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w ww. terminie.
Dodatek może zostać przyznany w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Wniosek należy złożyć do dnia 30.11.2022r.

 

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

W dniu 19.09.2022 roku opublikowana została ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967)

Informujemy, że na terenie Gminy Miasta Głowna obsługę wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych będzie realizować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie ul. Ludwika Norblina 1.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:

plakat UP

plakat ZUS

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS, który odbędzie się

29 września 2022 r., godz. 9:00-15:00 w Fabryce Miejskiej Aktywności w Łodzi, przy ul. Tuwima 10.

Hasło przewodnie wydarzenia to Praca i Pasja. Celem wydarzenia jest upowszechnianie wiedzy i informacji z zakresu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz uaktywnienie i integracja osób z niepełnosprawnościami. Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizujemy, ponieważ chcemy zachęcić te osoby do aktywności zawodowej i społecznej.

Pod jednym dachem uczestnicy będą mieli okazję skorzystać z porad ekspertów takich instytucji jak:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Miejski Zakład Orzekania o Niepełnosprawności
 • Kancelaria Wsparcia Zatrudnienia SZANSA PRACY
 • Fundacja Aktywizacja
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Łódzka Szkoła Nordic Walking
 • Rzecznika ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Poza tym, dzięki ŁOW NFZ, Fundacji Diabeciaki i Łódzkiego Klubu Amazonka uczestnicy będą mieli okazję wykonać wybrane badania profilaktyczne i porozmawiać ze specjalistami o wynikach.

Wydarzenie uświetni prezentacja różnych pasji zaproszonych gości – osób z niepełnosprawnościami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie obowiązują zapisy.

Do pobrania

AGENDA

Łódzki Oddział Okręgowy PCK uprzejmie informuje, że wydawanie żywności w OSP w Głownie odbędzie się 10 i 11 października 2022 r.  i jest to ostatnia dystrybucja żywności w PO PŻ Podprogram 2021. Godziny dystrybucji 9:00 - 14:00, przerwa 11:00- 11:20.

W dniu 16 sierpnia 2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Wniosek z klauzulą informacyjną można pobrać z działu do pobrania na stronie Ośrodka lub bezpośrednio (https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf) wówczas proszę o dołączenie również klauzuli informacyjnej z działu do pobrania.

UWAGA !!!!
W przypadku przekazywania wniosków drogą elektroniczną prosimy o upewnienie się czy załącznik również został podpisany elektronicznie. W przeciwnym przypadku konieczne będzie uzupełnienie podpisu co wydłuży czas rozpatrywania wniosku.

Dodatek węglowy

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Informujemy, że na terenie Miasta Głowna obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie realizować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie ul. Ludwika Norblina 1.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie oraz Urzędu Miejskiego w Głownie, po tym jak przedmiotowe rozporządzenie zostanie  opublikowane w dzienniku ustaw.

Wnioski będzie można składać: ·

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP: /MOPS_Glowno/SkrytkaESP
 • papierowo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie ul. Ludwika Norblina 1 w godzinach: poniedziałek 7:30-16:30, wtorek – piątek 7:30-15:30.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Nieodpłatne poradnictwo psychospołeczne

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego wznowiła w lipcu br. udzielanie poradnictwa dla mieszkańców województwa łódzkiego, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych: osobistych, społeczno-zawodowych i rodzinnych, które zagrażają wykluczeniem społecznym. Poczucie osamotnienia lub odrzucenia, bierność, narastające konflikty czy inne trudności w kontaktach z najbliższymi lub otoczeniem, jakie wywołują obawy i bezradność, wymagają pomocy pedagoga bądź psychologa.

W ramach zadania "Prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa" - realizowanego dzięki współfinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego - prowadzimy poradnictwo psychospołeczne, z którego mieszkańcy naszego rejonu mogą bezpłatnie  korzystać do grudnia 2022 roku.

Wizyty odbywają się w dwóch punktach:

- w Głownie przy ul. Karasickiej 54
- w Łodzi przy ul. 28,. Półku Strzelców Kaniowskich 71 (pierwsze wejście od ulicy)

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia terminów wizyt:

tel.: 794 430 463
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łódzki Oddział Okręgowy PCK informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021, będzie wydawana w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Kopernika 45 w Głownie w dniu 13 czerwca 2022 r. Godziny dystrybucji 9:00 14:00, przerwa 11:00- 11:20.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza w środę 08.06.2022r.w godzinach 08:30 - 14:00 do Urzędu Miejskiego w Głownie ul. L. Norblina 1, pok. 18 na spotkanie z ekspertką z ZUS, która udzieli wparcia przy zakładaniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych oraz przy wysłaniu wniosków w ramach programów "Rodzina 500+" i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Zaproszenie jest kierowane także do obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

W imieniu ZUS zachęcamy również do skorzystania z Infolinii czynnej w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00.

Pytania o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy można kierować także na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Eksperci ZUS pomogą złożyć wniosek na 500+ i RKO

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza w środę 20 maja br. w godzinach 08:00 - 14:00 do Urzędu Miejskiego w Głownie ul. L. Norblina 1, pok. 18  na spotkanie z ekspertką z ZUS, która udzieli wparcia przy zakładaniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych oraz przy wysłaniu wniosków w ramach programów "Rodzina 500+" i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Zaproszenie jest kierowane także do obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

W imieniu ZUS zachęcamy również do skorzystania z Infolinii czynnej w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00.
Pytania o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy można kierować także na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

plakat UP

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje że w dniu
15.04.2022r. tj. piątek
MOPS w Głownie będzie nieczynny

Eksperci ZUS pomogą złożyć wniosek na 500+ i RKO

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza w środę 27 kwietnia br. w godzinach 08:00 - 14:00 do Urzędu Miejskiego w Głownie ul. L. Norblina 1, pok. 18  na spotkanie z ekspertką z ZUS, która udzieli wparcia przy zakładaniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych oraz przy wysłaniu wniosków w ramach programów "Rodzina 500+" i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Zaproszenie jest kierowane także do obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

W imieniu ZUS zachęcamy również do skorzystania z Infolinii czynnej w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00.
Pytania o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy można kierować także na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łódzki Oddział Okręgowy PCK informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021, będzie wydawana w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Kopernika 45 w Głownie w dniu 12 kwietnia 2022 r. Godziny dystrybucji 9:00 14:00, przerwa 11:00- 11:20.

plakat ZUS

Zakład ubezpieczeń Społecznych udostępnia instrukcję dotyczącą zakładania konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) oraz instrukcję składania wniosku SW-U dotyczące świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ w języku polskim i ukraińskim

Rejestracja i logowanie na PUE ZUS – wersja w języku ukraińskim
Реєстрація та вхід нa PUE ZUS
Wniosek o 500 + przez PUE ZUS – na dziecko, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r.
Заява на 500+ на PUE ZUS — на дитину, яка є громадянином України та прибула з України до Польщі у зв’язку з бойовими діями після 23 лютого 2022 року.

Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza w dniu 5 kwietnia br. w godzinach 9:00-14:00 do budynku przy ul. L. Norblina 1.  Eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą udzielali wparcia przy zakładaniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych oraz przy wysyłaniu wniosku o świadczenia.

Łódzki Oddział Okręgowy PCK informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021, będzie wydawana w OSP w Głownie w dniu 14 lutego 2022 roku. Godziny dystrybucji 9:00 - 14:00, przerwa 11:00- 11:20.

Plakat - Zus 500 plus

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza w dniu 24 lutego br. w godzinach 10:00-14:00 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie ul. L. Norblina 1.  Eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  będą udzielali wparcia przy zakładaniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych oraz przy wysyłaniu wniosku o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Na spotkanie należy zabrać dowód osobisty, a w przypadku chęci złożenia wniosku także numer rachunku bankowego. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, że w dniu 24.12.2021 r.

Ośrodek będzie nieczynny.

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, iż osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w formie produktów żywnościowych w ramach programu POPŻ, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych.
Produkty żywnościowe będą wydawane w siedzibie OSP w Głownie przy ul. Złotej 1, przez Łódzki Okręgowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.

System miniPortal

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, że do obsługi komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będzie wykorzystywany system miniPortal. Jest to podstawowe narzędzie, umożliwiające Państwu składanie ofert elektronicznie. Wszystkie informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane na tej platformie. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Miniportal oparty jest na efektywnym wykorzystaniu narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług ePUAP. Wykonawcy składający oferty za pośrednictwem ePUAP muszą posiadać konto na ePUAP. Miniportal dostępny jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl

INFORMACJA

Spotkanie z pracownikami ZUS w spr. 300+ odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2021r. tj. środa w godz. 10:00 - 15:30 w budynku pod adresem Głowno, ul. Ludwika Norblina 1

Szczegółowe informacje dostępne są w artykule z dnia 2021-07-22.

zus logoSzanowni Państwo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Urzędem Miasta Głowna zaprasza w dniu 3 sierpnia br. w godzinach 10:00-15:30 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie ul. L. Norblina 1.  Eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  udzielą wparcia przy zakładaniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych oraz przy wysłaniu wniosku „ Dobry Start”.

Do założeniu profilu niezbędny jest dowód tożsamości oraz:

-adres e-mailowy,

-numer telefonu komórkowego, oraz dostęp do konta e-mail lub telefonu, by potwierdzić na miejscu założenie profilu PUE .

Do wysłania wniosku niezbędny jest:

-numer PESEL dziecka

-adres placówki do której uczęszcza dziecko,

-numer konta bankowego na które ma być przekazane świadczenie,

-dokument potwierdzający niepełnosprawność dziecka,

-w przypadku wniosku osób innych niż rodzice, dokumenty potwierdzające status prawny opiekuna.

Zapraszamy    

zus plakat

zus plakat 1

zus plakat 2

zus plakat 3

Już od 10 lat głównym celem Tygodnia Świadomości Czerniaka jest budowanie świadomości na temat istoty ochrony skóry przed czerniakiem wśród różnych grup Polaków. W ramach jubileuszowej, X edycji kampanii realizowanej pod hasłem #Czerniak18+, Akademia Czerniaka postanowiła poruszyć wyobraźnię odbiorców. Wraz z tegorocznymi Ambasadorami akcji, znanymi aktorami Katarzyną Ptasińską i Arturem Barcisiem, przygotowała film, w którym bohaterowie w niespodziewany sposób przenoszeni są do nieznanej przyszłości, gdzie mogą przekonać się, jakie są konsekwencje niestosowania się do zasad prewencji pierwotnej lub wtórnej, w tym przede wszystkim do ochrony przed słońcem i kontroli znamion u specjalistów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, że w dniu 02.04.2021 r.

Ośrodek czynny będzie do godziny 13:00.

Łódzki Oddział Okręgowy PCK informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, będzie wydawana w Głownie w dniach 08 - 09.03.2021 roku. Godziny dystrybucji 9:00 14:00, przerwa 11:00- 11:20.

Żywność wydawana będzie na podstawie skierowania wydanego przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i okazaniu dowodu osobistego. Osoby odbierające paczkę żywnościową w czyimś imieniu powinny okazać swój dowód osobisty i upoważnienie podpisane przez osobę uprawnioną do odbioru żywności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w formie dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:

 Czytaj więcej

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 24.12.2020 R. (WIGILIA)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

BĘDZIE NIECZYNNY.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, iż osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w formie produktów żywnościowych w ramach programu POPŻ, proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych.

Produkty żywnościowe będą wydawane w siedzibie OSP w Głownie przy ul. Złotej 1, przez Łódzki Okręgowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.

W piątek, 12 czerwca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie będzie nieczynny.

Jest to dzień wolny dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.
(Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny a jednocześnie Święto Wojska Polskiego).

Uwaga!


Terminy w postępowaniach administracyjnych rozpoczynają swój bieg lub biegną dalej już od dnia 23 maja 2020 r.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 875 z późn. zm.) tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0.


Przedmiotowa Ustawa wprowadziła zmiany, między innymi w zakresie terminów w postępowaniach administracyjnych. Terminy w postępowaniach administracyjnych, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.),  rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 tj. od dnia 23 maja 2020 r..


Terminy w postępowaniach administracyjnych, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs powyżej wskazanej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 tj. od dnia 23 maja 2020 r.


Wprowadzenie nowych zapisów w tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 spowodowało, że terminy rozpoczynają swój bieg lub biegną dalej nie od dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, a już od dnia 23 maja 2020 r. Zwracamy uwagę, że powyższe zmiany mają szczególne znaczenie w zakresie terminów składania odwołań od decyzji.


Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami – ustawy dostępne na stronach prawo.sejm.gov.pl :
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000875
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374