Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie realizuje na terenie Gminy Miasta Głowno program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Kwota przyznanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu w 2023 r. wynosi 215 638,00. Całkowita wartość zadania wynosi 215 638,00.

Obecnie 20 osób niepełnosprawnych z terenu miasta jest objętych tą formą pomocy, w tym 10 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, 5 osób ze stopniem znacznym sprzężonym, 3 osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym sprzężonym oraz 2 dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia.

Usługi asystencji osobistej są realizowane przez 7 asystentów i są świadczone nieodpłatnie. Zakwalifikowani uczestnicy programu mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, jako realizator programu na terenie Gminy Miasta Głowno, w styczniu 2023 r. przyjął 16 kart zgłoszeń do programu. W dniu 12 stycznia 2023 r. MOPS w Głownie podpisał umowy z 4 asystentami na realizację usług asystencji osobistej w ramach programu. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy zostali zakwalifikowani do programu i będą mieli świadczone usług asystencji nieodpłatnie.

Cała treść Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dostępna pod adresem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej powinny wypełnić karta zgłoszenia do programu stanowiącą załącznik nr 7 do programu i złożyć wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1.

Osoby mające trudności w samodzielnym wypełnieniu zgłoszenia mogą kontaktować się osobiście lub telefonicznie z MOPS w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1, tel. 42/719-27-25, gdzie uzyskają pomoc pracowników socjalnych.

Wniosek Gminy Miasta Głowno na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 został pozytywnie zaopiniowany i będzie w całości finansowany ze środków państwowego funduszu celowego. Kwota przyznanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu w 2023 r. wynosi 215 638,00.
Całkowita wartość zadania wynosi 215 638,00.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy pomocy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawnościłącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi z w/w wymienionymi.

Informacja o naborze wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

W dniu 23.10.2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Miasta Głowno będzie aplikować o środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program jest skierowany m.in. dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy pomocy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawnościłącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi z w/w wymienionymi.