Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie w 2021 r. realizował resortowy programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługi asystenckie realizowane były przez dwóch asystentów i były nieodpłatnie świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt realizacji usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r. wyniósł 54 943,79 zł i w całości pochodził ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W 2021 r. usługi asystenta jako formy pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym świadczone były dla niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta tj.:

  • 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji lub edukacji,
  • 8 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
  • 1 osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.