Bon Energetyczny

Zgodnie z przepisami bon energetyczny przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody za 2023 r. nie przekraczają kwoty 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz gospodarstwu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu nie przekracza kwoty 1700 zł..

Bon energetyczny przysługuje w wysokości:

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:

Zmiany w zakresie świadczeń opiekuńczych od 01.01.2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym od 1 stycznia 2024 r. zmienia dotychczasowy system świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

  • wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia
  • świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,
  • zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
  • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Po wejściu w życia ustawy z 7 lipca br. o świadczeniu wspierającym rodziny będą miały wybór – albo będą mogły pozostać przy dotychczasowym świadczeniu, albo opiekun z niego zrezygnuje i wtedy znajdująca się pod jego opieką osoba niepełnosprawna (o ile jest dorosła) będzie mogła ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA NOWYCH ZASADACH OD 1.01.2024 ROKU

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, że 20-12-2022 r. została opublikowana ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Refundacja podatku VAT jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023

Na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.) ogłasza się, że wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023 wynosi 2458,00 zł.

Świadczenie wychowawcze (500+) na nowych zasadach od 01-01-2022 r.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981) wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) od 01-01-2022 r. będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać jedynie elektronicznie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie będzie przyjmował wnioski o 500+ do 31-12-2021 r. i będzie wypłacał świadczenia do końca okresu na jaki zostały przyznane tj. do 31-05-2022 r.

Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy dla wniosków składanych drogą elektroniczną

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, iż od dnia 1 lipca 2021 r. można składać drogą elektroniczną wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy o przyznanie:

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego za pośrednictwem:

Wnioski papierowe o przyznanie ww. świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy można składać dopiero od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

Świadczenie dobry start (300+) na nowych zasadach w ZUS

Od 01-07-2021 r. wnioski o świadczenie dobry start (300+) będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie nie będzie już realizował tego zadania.

Wnioski będzie można składać jedynie elektronicznie – za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub PUE ZUS.

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy podany przez osobę uprawnioną.

Aktualne informacje na temat świadczenia dobry start zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/program-dobry-start-na-nowych-zasadach

Pytania dotyczące składania wniosków oraz zasad przyznawania świadczenia dobry start (300+) należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

UWAGA

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie prosi o zwrócenie uwagi przy składaniu wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ drogą elektroniczną.
Od 1 czerwca 2021 r. obowiązuje okres świadczeniowy 2021/2022.
Prosimy o dokonanie właściwego wyboru okresu.

Składanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ drogą elektroniczną na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, iż od dnia 1 lutego 2021 r. można składać drogą elektroniczną wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r. za pośrednictwem:

Wnioski papierowe o przyznanie ww. świadczenia na nowy okres świadczeniowy można składać dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r. Ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

luty - kwiecień 2021 r.

wypłata do 30 czerwca 2021 r.

maj 2021 r.

wypłata do 31 lipca 2021 r.

czerwiec 2021 r.

wypłata do 31 sierpnia 2021 r.

lipiec 2021 r.

wypłata do 30 września 2021 r.

sierpień 2021 r.

wypłata do 31 października 2021 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, iż w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń, w tym roku nie ma konieczności składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), które zostało ustalone do końca maja 2021 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na kolejny okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, iż od dnia 1 lipca2020 r. można składać drogą elektroniczną wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy o przyznanie:

  • świadczenia dobry start „300+” za pośrednictwem:

  • świadczeń rodzinnych za pośrednictwem:

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego za pośrednictwem:

Wnioski papierowe o przyznanie ww. świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy można składać dopiero od dnia 1 sierpnia 2020 r.

 

Ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

świadczenie dobry start „300+”

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2020 r.

wypłata do 30 września 2020 r.

wrzesień – listopad 2020 r.

wypłata w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

 

świadczenia rodzinne (nowy okres zasiłkowy od listopada 2020 r.)

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2020 r.

wypłata do 30 listopada 2020 r.

wrzesień - październik 2020r.

wypłata do 31 grudnia 2020 r.

listopad - grudzień 2020 r.

wypłata do 28 lutego 2021 r.

 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego (nowy okres świadczeniowy od października 2020 r.)

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2020 r.

wypłata do 31 października 2020 r.

wrzesień 2020 r.

wypłata do 30 listopada 2020 r.

październik 2020 r.

wypłata do 31 grudnia 2020 r.

listopad 2020 r.

wypłata do 31 stycznia 2021 r.

grudzień 2020 r.

wypłata do 28 lutego 2021 r.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na kolejny okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, że przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2020 r. :

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 900,00 zł

  • gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia - świadczenie z funduszu alimentacyjnego będzie przysługiwało w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł.