Informacja o naborze wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r.

W dniu 3.12.2020 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r. realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Miasta Głowno aplikuje o środki finansowe na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej m.in. dla dzieci do 16 roku życia, osób z orzeczeniem o umiarkowanym oraz znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji lub edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Działania podejmowane w ramach programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Zakwalifikowani uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu współpracy/kontaktów z różnego rodzaju organizacjami.

Dokumenty do pobrania: