Gmina Miasta Głowno przystąpiła do realizacji resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Program jest w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 113.832,00 zł.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji lub edukacji,

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Działania podejmowane w ramach programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,

 • ograniczenie skutków niepełnosprawności,

 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia,

 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Zakwalifikowani uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania nieodpłatnie z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach do wskazanych przez uczestnika miejsc,

 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,

 • wykonywaniu codziennych czynności,

 • załatwianiu spraw urzędowych,

 • nawiązaniu współpracy/kontaktów z różnego rodzaju organizacjami.

Dokumenty do pobrania: