Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

W dniu 19.09.2022 roku opublikowana została ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967)

Informujemy, że na terenie Gminy Miasta Głowna obsługę wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych będzie realizować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie ul. Ludwika Norblina 1.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym,drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art 27g ust.1 tej ustawy

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe,kominek,koza,ogrzewacz powietrza,trzon kuchenny,piecokuchnia albo piec kaflowy ,zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 • jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 • gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477i 1692).

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków będą dostępne w siedzibie MOPS w Głownie, na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie oraz Urzędu Miejskiego w Głownie.

Wnioski będzie można składać:

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP: /MOPS_Glowno/SkrytkaESP
 • papierowo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie ul. Ludwika Norblina 1 w godzinach: poniedziałek 7:30-16:30, wtorek – piątek 7:30-15:30.

Wniosek o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.