Wniosek Gminy Miasta Głowno na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 został pozytywnie zaopiniowany i będzie w całości finansowany ze środków państwowego funduszu celowego. Kwota przyznanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu w 2023 r. wynosi 215 638,00.
Całkowita wartość zadania wynosi 215 638,00.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy pomocy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawnościłącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi z w/w wymienionymi.

Działania podejmowane w ramach programu mają na celu m.in.:

 • poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia,
 • wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb,
 • poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku,
 • włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczne.

Zakwalifikowani uczestnicy programu będą mieli możliwość nieodpłatnego skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy,
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Cała treść Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dostępna pod adresem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej powinny wypełnić kartę zgłoszenia do programu stanowiącą załącznik nr 7 do programu i złożyć wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1.

Osoby mające trudności w samodzielnym wypełnieniu zgłoszenia mogą kontaktować się osobiście lub telefonicznie z MOPS w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1, tel. 42/719-27-25, gdzie uzyskają pomoc pracowników socjalnych.