Informacja o naborze wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

W dniu 23.10.2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Miasta Głowno będzie aplikować o środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program jest skierowany m.in. dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy pomocy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawnościłącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi z w/w wymienionymi.

Działania podejmowane w ramach programu mają na celu m.in.:

 • poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia,
 • wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb,
 • poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku,
 • włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczne.

Zakwalifikowani uczestnicy programu będą mieli możliwość nieodpłatnego skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy,
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Dokumenty do pobrania: