Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie realizuje na terenie Gminy Miasta Głowno program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Kwota przyznanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu w 2023 r. wynosi 215 638,00. Całkowita wartość zadania wynosi 215 638,00.

Obecnie 20 osób niepełnosprawnych z terenu miasta jest objętych tą formą pomocy, w tym 10 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, 5 osób ze stopniem znacznym sprzężonym, 3 osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym sprzężonym oraz 2 dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia.

Usługi asystencji osobistej są realizowane przez 7 asystentów i są świadczone nieodpłatnie. Zakwalifikowani uczestnicy programu mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy,
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Działania podejmowane w ramach programu mają na celu m.in.:

  • poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia,
  • wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb,
  • poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku,
  • włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczne.

Cała treść Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dostępna pod adresem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej powinny wypełnić karta zgłoszenia do programu stanowiącą załącznik nr 7 do programu i złożyć wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1.

Osoby mające trudności w samodzielnym wypełnieniu zgłoszenia mogą kontaktować się osobiście lub telefonicznie z MOPS w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1, tel. 42/719-27-25, gdzie uzyskają pomoc pracowników socjalnych.