Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie realizuje resortowy program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego

Do MOPS w Głownie wpłynęło 15 kart zgłoszeń do Programu. Wszystkie osoby spełniały kryteria kwalifikujące do Programu i zostały objęte wsparciem asystenta.

Obecnie usługi asystenta jako formy pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym są świadczone dla:

Gmina Miasta Głowno przystępuje do realizacji resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Program jest realizowany na podstawie zawartej umowy oraz w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 194 004,00 zł.

Adresatami Programu są:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, że wniosek Gminy Miasta Głowno o środki finansowe w wysokości 194.004,00 zł na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego został zakwalifikowany.

Planowane jest objęcie wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. 12 osób niepełnosprawnych (w tym 2 dzieci) z terenu naszego miasta.

Adresatami Programu są:

Informacja o naborze wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r.

W dniu 11.10.2021 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r. realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Miasta Głowno aplikuje o środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Program jest skierowany m.in. dla dzieci do 16 roku życia, osób z orzeczeniem o umiarkowanym oraz znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy pomocy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są: