Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, że wniosek Gminy Miasta Głowno o środki finansowe w wysokości 194.004,00 zł na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego został zakwalifikowany.

Planowane jest objęcie wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. 12 osób niepełnosprawnych (w tym 2 dzieci) z terenu naszego miasta.

Adresatami Programu są:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. w stopniu znacznym lub
  2. w stopniu umiarkowanym albo
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, kino, galerie sztuki);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Cała treść Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dostępna pod linkiem

Osoby zainteresowane uzyskaniem takiego wsparcia powinny wypełnić Kartę zgłoszenia do programu stanowiącej załącznik nr 8 oraz podpisane dokumenty związane z przetwarzaniem danych osobowych stanowiące załącznik nr 13 załącznik nr 14 i złożyć wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1.

Osoby mające trudności w samodzielnym wypełnieniu zgłoszenia mogą zgłaszać się telefonicznie do MOPS w Głownie, tel. 42/719-27-25, gdzie uzyskają pomoc pracowników socjalnych.