Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie realizuje resortowy program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego

Do MOPS w Głownie wpłynęło 15 kart zgłoszeń do Programu. Wszystkie osoby spełniały kryteria kwalifikujące do Programu i zostały objęte wsparciem asystenta.

Obecnie usługi asystenta jako formy pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym są świadczone dla:

  • 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji lub edukacji,
  • 12 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
  • 1 osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.