logotyp

Gmina Miasta Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, w związku z obowiązkiem zachowania trwałości projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” potwierdza instytucjonalną gotowość do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu § 17 ust. 7 pkt 1

logotyp

Gmina Miasta Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, w związku z obowiązkiem zachowania trwałości rezultatów projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”, świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, mieszkańców miasta Głowno. Usługi są realizowane przez opiekuna, natomiast do realizacji pracy socjalnej na rzecz osób objętych tym wsparciem został oddelegowany pracownik socjalny zatrudniony w MOPS w Głownie. Działania powyższe świadczą o instytucjonalnej gotowości podmiotu do świadczenia usług, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu § 17 ust. 7 pkt 1

logotyp

Projekt „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” jest projektem partnerskim współ-finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Czytaj więcej....

logotyp

W ramach realizacji projektu partnerskiego „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Głowno. Grupę docelową stanowią osoby niesamodzielne, wymagające wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, posiadające wskazania lekarskie do tych usług. Pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne, których sytuacja dochodowa nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Czytaj więcej....

logotyp

Bezpłatne porady prawne, specjalistyczne usługi opiekuńcze i zdrowotne, a także pomoc przy załatwianiu codziennych spraw – 413 osób z powiatu zgierskiego skorzystało już z oferty Centrum Usług Środowiskowych - projektu, mającego za zadanie wesprzeć osoby niesamodzielne i niepełnosprawne w ich codziennym życiu.

Czytaj więcej....

logotyp

Realizacja wsparcia dla osób zależnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie „ Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są realizowane przez osobę zatrudnioną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie od lipca 2019 r.

W 2020 r. tut. Ośrodek kontynuuje realizację wsparcia dla zrekrutowanych mieszkańców Głowna w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, okres realizacji wsparcia jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań BO, zgodnie z zawartą Indywidualną Ścieżką Wsparcia. Wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych uzupełniane jest na bieżąco pracą socjalna realizowaną przez oddelegowanego pracownika socjalnego MOPS w Głownie.
Czytaj więcej....