logotyp projektu aoon                logotyp mrpips

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie realizuje na terenie miasta resortowy program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Obecnie z tej formy wsparcia korzystają 23 osoby z niepełnosprawnościami, w tym:

logotyp projektu aoon                logotyp mrpips

W dniu 22.02.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Miasta Głowno w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Realizacją usługi asystencji na terenie Głowna zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

logotyp projektu aoon                logotyp mrpips

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie do grudnia 2023 r. realizował na terenie Gminy Miasta Głowno program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystencji osobistej ma na celu m.in. umożliwienie im jak najbardziej niezależnego i aktywnego życia, poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w ich środowisku oraz włączenie tych osób w życie społeczne. Z tej formy pomocy skorzystały 23 osoby niepełnosprawne, w tym 5 osób ze stopniem znacznym sprzężonym, 11 osób ze stopnień znacznym, 4 osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym sprzężonym oraz 3 dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia..

Usługi asystencji osobistej realizowane były przez 9 asystentów i były świadczone nieodpłatnie.

Całkowity koszt zadania w 2023 r. wyniósł 161331,99 zł i był w całości finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Od stycznia 2024 r. MOPS w Głownie rozpoczyna realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Wniosek Gminy Miasta Głowno na kwotę 270 685,28 zł został zakwalifikowany do wsparcia finansowego w zakresie świadczenia usług asystencji osobistej. Środki na realizację zadania w całości pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Cała treść Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 dostępna jest pod adresem https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Informacja o naborze wniosków do programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.


Gmina Miasta Głowno będzie aplikować o środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach tego Programu.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są: