logotyp projektu aoon                logotyp mrpips

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie realizuje na terenie miasta resortowy program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Obecnie z tej formy wsparcia korzystają 23 osoby z niepełnosprawnościami, w tym:

  • 3 dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • 16 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • 4 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Uczestnicy programu mają możliwość nieodpłatnego skorzystania ze wsparcia asystenta w różnych sferach życia, w tym:

  • w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  • w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  • w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Całkowita wartość zadania: kwota 270 685,28 zł

Zadanie finansowane w całości z Funduszu Solidarnościowego: kwota 270 685,28 zł

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia asystenta powinny złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1:

Osoby mające trudności w samodzielnym wypełnieniu zgłoszenia mogą kontaktować się osobiście lub telefonicznie z MOPS w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1, tel. 42/719-27-25, gdzie uzyskają pomoc pracowników socjalnych.

Cała treść Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 dostępna jest pod adresem https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024