MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

2015-03-26

Prezydent RP Bronisław Komorowski w dniu 22 grudnia 2014 roku podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodzinie. Przedmiotowa ustawa weszła w życie 1 stycznia 2015 roku i określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny jak również sposób przyznawania im uprawnień.

Karta Dużej Rodziny umożliwia wszystkim rodzinom wielodzietnym posiadającym co najmniej 3 dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia oraz gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia i bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, które przystąpiły do programu, m.in. na przejazdy komunikacją publiczną, bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy czy bilety do muzeów.

Ustawa, lista zniżek oferowanych w ramach Karty Dużej Rodziny oraz inne dokumenty dotyczące KRD umieszczone są na stronie rodzina.gov.pl.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy wypełnić wniosek i złożyć go w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie ul. Ludwika Norblina 1 pokój nr 29 i nr 30, tel. (42) 710-72-22 wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały lub odpisy dokumentów) potwierdzającymi prawo do przyznania Karty, w szczególności:

  1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. W przypadku posiadania więcej niż trojga dzieci należy uwzględnić pozostałe dzieci w przedmiotowym oświadczeniu;

  2. w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

  3. w przypadku dzieci w wieku do 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

  4. w przypadku dzieci w wieku powyższej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

  5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

  6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

  7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

Wszystkie wnioski i oświadczenia wymienione w punktach 1), 4) i 7) potrzebne do uzyskania KDR są do pobrania w dziale Pomoc Społeczna na stronie www.mops.glowno.pl.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30